Kwaliteit tot
in de details

Om gestructureerd en cyclisch te werken aan onze kwaliteit en veiligheid van zorg werken we met een kwaliteitsmanagementsysteem. Door het monitoren van onze prestaties kunnen we steeds evalueren en bijsturen indien nodig.

ZZWD zorgt ervoor

Kwaliteitsbeleid

ZZWD voert een kwaliteitsbeleid dat is gericht op voortdurend verbeteren en aansluiten bij de wensen en behoeften van onze cliënten. Dit beleid wordt ondersteund door een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitskader VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg).

Het kwaliteitssysteem is geborgd in een cyclus, die zorgt voor bewaking, beheersing en verbetering van dit kwaliteitsbeleid. Uitgangspunten hierbij zijn cliëntgerichtheid, transparantie en samenhang, Leren&Ontwikkelen, sturen op kwaliteit (continu verbeterproces).

Het Kwaliteitssysteem

Het kwaliteitssysteem is verankerd in de organisatie en is effectief. Dit blijkt uit:

 • De beleidscyclus is operationeel en effectief;
 • Er bestaat een systeem van cliënttevredenheidsmetingen gekoppeld aan de verbetercyclus;
 • Er zijn meetbare normen ontwikkeld;
 • Er worden o.a. interne audits als toetsingsinstrument gebruikt;
 • Er is een volwaardig klachtenbeleid;
 • Er is een overlegstructuur ingericht en
 • De kritische zorg- en ondersteunende processen zijn geborgd binnen het gedocumenteerde kwaliteitssysteem.

Van Visie naar Jaarplanning

Vanuit de missie en visie van ZZWD is een strategisch meerjarenbeleidsplan opgesteld. Tevens stelt de bestuurder jaarlijks een Kaderbrief op, van waaruit het kwaliteits jaarplan wordt opgesteld. Dit plan is de basis voor de concrete jaarplanacties van het management.

Voor het monitoren van de jaarlijkse te behalen resultaten en voor het afleggen van verantwoording daarover, wordt gebruik gemaakt van een ‘Jaarplanning Kwaliteitscyclus’. Hieronder valt/vallen:

 • Het gevoerde kwaliteitsbeleid en de daarbij behorende doelstellingen (bv. jaarplanacties);
 • De resultaten van de beoordelingen binnen het kwaliteitssysteem (interne audits, tevredenheidmetingen, MIC meldingen e.d.);
 • De (kwartaal)rapportages;
 • De analyse van gegevens en registraties;
 • Het meten en monitoren van de Indicatoren Basisveiligheid en Personeelssamenstelling;
 • Het kwaliteitsjaarverslag;
 • Het kwaliteits(jaar)plan;
 • Het nemen en monitoren van preventieve en/of verbetermaatregelen.

Cyclisch proces

Kwaliteitszorg binnen ZZWD is een continu cyclisch proces en verloopt via de Deming-cyclus (Plan-Do-Check-Act = Plannen / Uitvoeren / Controleren / Verbeteren):

 • De beleidsplannen en jaarplanacties worden organisatiebreed gecommuniceerd.
 • Binnen de verschillende afdelingen van ZZWD worden de jaarplanacties door portefeuillehouders vertaald in plannen van aanpak.
 • De voortgang van de acties en de rapportages wordt met regelmaat besproken en vastgelegd binnen de verschillende overlegvormen tussen de leidinggevenden/portefeuillehouders en uitvoerenden.
 • Ten behoeve van de monitoring wordt maandelijks, binnen het managementteam, de status vanuit de projectplannen en rapportages besproken, bijgehouden, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 • De beleid- en budgetcyclus wordt periodiek geëvalueerd en besproken met de Raad van Toezicht, Centrale CliëntenRaad en de OndernemingsRaad.
 • Daarnaast wordt er jaarlijks verantwoording afgelegd o.a. via het kwaliteitsjaarverslag.

Kwaliteitsjaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen Kwaliteit van ZZWD downloaden, die wij op grond van het in 2017 van kracht geworden Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg openbaar publiceren.

Met het kwaliteitsverslag verantwoorden zorgorganisaties zich over het gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het kwaliteitsverslag is openbaar en daarmee vormt het een verantwoordingsdocument zowel intern als extern.

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft in januari 2017 het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Door het op te nemen in haar Register heeft het Kwaliteitskader een wettelijke basis gekregen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het doel van het nieuwe Kwaliteitskader is drieledig:

 • Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg;
 • Het biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken;
 • Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe Kwaliteitskader is de focus op het samen leren en verbeteren, zowel binnen organisaties als organisaties gezamenlijk.

Het Kwaliteitsplan is in lijn met het strategisch beleidsplan en de kaderbrief. De onderdelen komen terug in de jaarplannen van de divisies. De thema’s komen mede tot stand  vanuit de agenda’s van de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

Kwaliteitsplan 2024 ZZWD

Kwaliteitsplan 2022

Kwaliteitsplan 2023

Zorgkaart Nederland

Zorgkaart Nederland (ZKN) biedt onafhankelijke keuze-informatie om patiënten te helpen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen. ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

ZorgkaartNederland is een manier om patiënten een stem, invloed en keuze-informatie te geven. Want in de zorg gaat het om u, of u nou vaak of af en toe bij een dokter komt.

ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. Ook biedt ZorgkaartNederland andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Bijvoorbeeld in keuzehulpen. Die kunt u gebruiken om te kijken welk ziekenhuis voor uw aandoening het beste voldoet aan uw wensen.

Hier kunt u de waarderingen zien voor de door ZZWD geleverde zorg. Wij nodigen u ook uit om hier uw eigen waardering voor de door ons geleverde zorg aan te geven.

Elk jaar wordt een verplicht klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten van de woonzorglocaties en onder de cliënten van de thuiszorg van ZZWD. De gemiddelde aanbevelingsscore wordt per locatie weergegeven op ZKN.

Natuurlijk dichtbij | Wij zijn er op elk moment dat het er toe doet. Van nature betrokken bij alles wat er bij onze cliënten leeft. Als een stille kracht leveren wij gewoon vertrouwde zorg. In combinatie met onze mooie locaties in de groene natuurlijke omgeving, maakt ons dat best bijzonder.