Missie
& Visie

We willen zoveel mogelijk bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en levensgeluk van de oudere inwoners van de dorpen waarin wij aanwezig zijn.

Missie

Het uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met on­dersteuning en zorg die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. Wij zien het als onze maatschap­pelijke opgave om dé vertrouw­de partner te zijn voor de ouder wordende inwoners van de dorpen in Zuidwest-Drenthe waarin wij ge­huisvest zijn. ZZWD is voor hen een bekende en betrouwbare aanbie­der van een breed palet aan zorg en welzijn.

Daarom leveren wij veilige en cliëntgerichte zorg waarbij het welzijn van de cliënt leidend is. Wij werken professioneel en in verbinding met elkaar, samen met de (sociale) omgeving en pro­fessionals uit het netwerk. Hierbij stimuleren wij onze medewerkers om zich zowel persoonlijk, als pro­fessioneel te ontwikkelen. Ons doel is om met tevreden medewerkers onze cliënten veilige zorg en een fijne dag te geven, in een groene omgeving die voor hen vertrouwd is. Inzet van duurzame technologie kan hierbij ondersteunend werken en wij staan open voor vernieu­wende ideeën en werkwijzen. Een gezonde bedrijfsvoering is een belangrijke randvoorwaarde voor al het voorgaande.

Visie

Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is, blijft men veelal aangewezen op een verzorgings-of verpleeghuis. ZZWD realiseert in beide situaties een fijne (oude) dag voor onze cliënten door middel van kwalitatief goede, veilige en persoons­gerichte zorg en welzijn en werkt met medewerkers die intrin­siek gemotiveerd en betrokken zijn. Ruimte voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei heeft ZZWD hierbij hoog in het vaandel. De nabijheid, het brede pallet aan diensten voor de inwoners van de dorpen en de groen gelegen intramurale locaties in Zuidwest-Drenthe maken ZZWD uniek.

“De wensen en behoeften van de klant vormen het vertrekpunt voor ons handelen.” Waar wij voor staan, waar wij voor gaan:

Onze overtuiging

Behoud van maximale eigen regie voedt het levensgeluk, ook bij het ouder worden in afnemende gezondheid. Hierbij geldt voor velen dat zij het liefst zo lang mogelijk in de vertrouwde leefomgeving van het eigen huis of dorp blijven. Dit draagt bij aan het welbevinden, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid van mensen.

Onze belofte

Wij zetten ons er volledig voor in dat de oudere, zorgbehoeftige inwoners van de dorpen in Zuidwest-Drenthe in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, zo lang zij dit willen.

Onze waarden

Natuurlijk dichtbij – de vanzelfsprekendheid van onze aanwezigheid en ons streven om de zorg dichtbij de cliënt te brengen, in combinatie met onze mooie locaties in de groene natuurlijke omgeving maken ons uniek.

Verbindend – we staan in verbinding met onze cliënten. En wij gaan voor een sterke verbinding met de omgeving, de buurt, het dorp, familie, opleidingen, scholen, organisaties, overheid en het bedrijfsleven. De verbinding moet bijdragen aan onze kern ‘zorg in eigen dorp’ en aan het waarmaken van onze belofte ervoor te zorgen dat ouderen in Zuidwest-Drenthe zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

Ondernemend – wij kijken proactief naar nieuwe mogelijkheden om de zorg zo dicht mogelijk bij onze cliënten te kunnen brengen. Hier nemen wij zelf het voortouw in en tonen lef als dat nodig is om de gewenste stappen te zetten. We gaan er op uit om de wereld te ontdekken en nieuwe inzichten te krijgen.

Respectvol – deze waarde is binnen onze organisatie de basis waarop we met elkaar omgaan. Medewerkers naar elkaar en naar onze cliënten. Onder respectvol gedrag verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wordt. Dat wil zeggen: een ander de ruimte geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet. Bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft. Je hebt van daaruit eerbied voor wie de ander is en voor wat de ander doet. Als we dit samen realiseren kan eenieder zichzelf zijn, zich prettig en veilig voelen, tot zijn recht komen en het beste van zichzelf willen, kunnen en durven geven.

Gewoon vertrouwd – als vanzelfsprekend zijn wij er voor je als dat nodig is. Dat is het gevoel dat wij bij onze cliënten en medewerkers teweegbrengen. Je weet dat het goed zit, het voelt namelijk heel vertrouwd. Je voelt je thuis, je voelt je vrij om de voor jou belangrijke zaken bespreekbaar te maken.

Betrokken – we voelen ons van nature betrokken bij onze cliënten, medewerkers/collega’s, onze buren en omgeving. Maar ook bij de ontwikkelingen in de zorg. Dat houdt in dat wij op de hoogte zijn en blijven van wat er speelt en wat er invloed heeft op onze kern en belofte.

Algemene leveringsvoorwaarden

Voor thuiszorg (zorg zonder verblijf) en de zorg in verzorgings- en verpleeghuizen (zorg met verblijf) gelden landelijk vastgestelde algemene leveringsvoorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiënten- federatie Nederland in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. ZZWD is lid van ActiZ en past deze voorwaarden toe.

In de algemene leveringsvoorwaarden staan zowel de rechten en verplichtingen van de cliënt als die van ZZWD. In de voorwaarden staan concreet wat de cliënt van ZZWD mag verwachten en ook wat ZZWD van de cliënt mag verwachten.

De afspraken die wij met cliënten maken over de door ons te verlenen zorg liggen vast in een zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden downloaden, de zogenoemde algemene module. Tevens kunt u  de bijzondere modules vinden waarin specifieke aanvullende eisen aan het zorgplan worden genoemd, zoals voor het eerstelijnsverblijf of wijkverpleging.

Heeft u vragen over de algemene leveringsvoorwaarden? Neemt u dan contact op met onze afdeling Klantondersteuning via telefoonnummer 088-9684096 (op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 -17.00 uur).

 

ANBI

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).Om aan de voorwaarden te voldoen maken wij hierbij de volgende gegevens openbaar.

Naam
Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)

Fiscaal nummer
805321810

Contactgegevens
Postbus 28, 7990 AA Dwingeloo
Tel. 088-9684000

Bestuur
Mevrouw M. Roeters

Raad van Toezicht
Voorzitter: de heer J. Bouwhuis
Vicevoorzitter: mevrouw W. Asjes-Tydeman
Lid: mevrouw A. Vloet
Lid: mevrouw M.H.M. Nieuwenhuijsen-Janssens
Lid: de heer G. Buiter

De hieronder vermelde stukken zijn bijgevoegd

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht geworden. Mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking die gedwongen zorg ontvangen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (CPV Wzd). Deze persoon ondersteunt cliënten als er sprake is van onvrijwillige zorg.

De CVP Wzd verleent bijstand indien een cliënt of diens vertegenwoordiger daarom verzoekt. In artikel 57 en 58 van de Wzd wordt ingegaan op de taken, rechten en plichten van de zorgaanbieder en de CVP. Deze documenten zijn te vinden op de www.dwangindezorg.nl onder documenten.

Cliënten van ZZWD en/of hun vertegenwoordigers kunnen voor bijstand in bovenstaande gevallen kosteloos terecht bij:

Janny Jousma, zij helpt u als u vindt dat u te maken heeft met onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen u zich verzet. Dat kan van alles zijn: de manier waarop men met u omgaat, de verzorging, verpleging en/of behandeling zelf.  Janny stelt zich graag even voor >>

Bijvoorbeeld medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen. Maar ook wanneer u dingen wilt ondernemen die u niet mag, zoals bezoek ontvangen, naar buiten gaan of iemand bellen.

Hoe kan zij helpen?

Uitleggen waar u recht op heeft en wat u wel mag/kunt

Samen met u kijken hoe we er iets aan kunnen veranderen. Situatie duidelijk krijgen, brieven schrijven, gesprekken voorbereiden, klachtenprocedure opstarten

Aanwezig zijn bij gesprekken die gaan over uw zorg

Uiteraard is zij onafhankelijk en heeft ze ook een geheimhoudingsplicht, dus u kunt op haar vertrouwen. Meer informatie over de wet Zorg en Dwang en haar rol als cliëntenvertrouwenspersoon: www.dwangindezorg.nl.

Als u contact met Janny opnemen per telefoon 06-83566946 of in de weekenden via 085 4874012 of per e-mail: jannyjousma@quasir.nl

Quasir B.V.
Janny Jousma
06‑83566946
jannyjousma@quasir.nl

Meer informatie over klachten over de toepassing van de WZD vindt u onder het kopje Klachtenprocedure op deze pagina.

Lerend Netwerk

De nadruk van dit lerend netwerk ligt op samen leren en verbeteren op diverse fronten. Denk hierbij aan kwaliteit, bedrijfsvoering en het opzetten van een gezamenlijke flexpool van zorgmedewerkers.  Door kennis, ervaring en inzichten met elkaar te delen stellen we onszelf en elkaar in staat om continu te leren en verbeteren.

Om van elkaar te kunnen leren en ontwikkelen is een samenwerkingsconvenant gesloten met de volgende organisaties:

Zorggroep Tangenborgh

NNCZ

Zorggroep Drenthe

De Westerkim

 

Leren en Werken

ZZWD biedt leerlingplaatsen op MBO niveau voor zorg en welzijn naast de individuele aanvragen vanuit medewerkers. Daarnaast biedt ZZWD stageplaatsen voor MBO en HBO studenten die een stageplaats zoeken binnen zorg, welzijn, voeding en facilitair.

Als ROC ( middelbaar beroepsonderwijs ) werken we samen met :

Noorderpoort

Drenthe College

Deltion College

Alfa College

 

Vanuit het hoger onderwijs werken we samen met :

Windesheim

VIAA

Hanze Hogeschool

Heeft u een klacht?

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe kent verschillende manieren waarop cliënten verbeterpunten, onvrede of klachten kunnen uiten.

Onze algemene klachtenprocedure

Stap 1 –

Wanneer u ontevreden bent over een dienst of product van ZZWD, dan kunt hierover uiteraard contact met ons opnemen. U gaat dan eerst een gesprek aan met een van de betrokken medewerkers, en/of neemt u contact op met de teamleider van de locatie die het betreft. U gaat met elkaar in gesprek over uw punt(en) van ontevredenheid en probeert samen tot duidelijkheid en/of een oplossing te komen.

Stap 2 –

Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u een stap verder gaan en in contact treden met onze externe onafhankelijke klachtenfunctionaris dhr. Geert Wubs. Dit kunt u uitsluitend doen door uw klacht op schrift te stellen en de brief via de post op te sturen naar:

ZZWD
T.a.v. onafhankelijk klachtenfunctionaris ZZWD
Postbus 28
7990 AA Dwingeloo

Klachten worden alleen in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris als de voorgaande stappen zijn doorlopen.

Stap 3 –

Geschillencommissie

Bent u na het traject zoals hierboven beschreven in stap 1 en 2 niet tot een oplossing gekomen?
Dan kunt u bij de Geschillencommissie uw klacht indienen (hieraan zijn kosten verbonden).

Per 1 januari 2017 is ZZWD aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. Deze commissie behandelt klachten van cliënten tegen een verpleeghuis, een verzorgingshuis en zorgaanbieders van geboortezorg die zijn aangesloten bij Actiz of BO Geboortezorg. Alvorens u hier een klacht kunt indienen heeft u in de lijn bij de zorgaanbieder geklaagd en hem/haar zes weken de tijd gegeven om uw klacht op te lossen.

Geschillencommissie zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

U kunt HIER onze klachtenreglement vinden.

Jaarverslag 2022 klachtenfunctionaris cliënten ZZWD

Klachten in het kader van de Wet Zorg & Dwang (WZD)

Klachten vanuit cliënten of hun naasten in het kader van de Wet Zorg & Dwang besteden wij uit aan het KCOZ (Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg).

Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend. U dient de klacht in via ZZWD, die de klacht doorstuurt naar de KCOZ. Hierdoor is gewaarborgd dat cliënten en hun vertegenwoordigers op één adres terecht kunnen met klachten.

Een klacht in het kader van de WZD kan uitsluitend worden ingediend middels een brief via de post naar:

ZZWD
T.a.v. de bestuurssecretaris
Postbus 28
7990 AA Dwingeloo

Klantenpanel

ZZWD is een klantgerichte organisatie en vindt het belangrijk te weten wat er leeft onder haar (potentiële) klanten. Biedt ZZWD de juiste producten aan? Moet ZZWD andere servicepakketten ontwikkelen? Is het aanbod van Maaltijdservice Thuis uitgebreid genoeg?
Vindt u het leuk om mee te praten of uw mening te geven over deze en andere onderwerpen? Meld u dan aan voor het klantenpanel van ZZWD, middels onderstaand formulier.
Vervolgens nemen wij contact met u op. Als panellid wordt u ongeveer tweemaal per jaar benaderd om in gesprek te gaan over producten, het imago of de website van ZZWD.

Het klantenpanel van ZZWD: uw mening telt!

  Organisatie

  Hieronder vindt u informatie over de organisatie ZZWD:

  Directeur/bestuurder – mevrouw M. Roeters

  Management
  Manager Zorg en Welzijn – mevrouw G. Bruins
  Manager Bedrijfsvoering – mevrouw L. Kuipers
  Bestuurssecretaris – mevrouw L. Veening


  Raad van Toezicht

  Voorzitter – de heer J.J. Bouwhuis
  Vicevoorzitter – mevrouw W.L. Asjes-Tydeman
  Lid – mevrouw M.H.M. Nieuwenhuysen-Janssens
  Lid – de heer G. Buiter
  Lid – mevrouw A. Vloet

  Klik HIER voor het visiedocument van de Raad van Toezicht ZZWD.

  Prijslijst / Kosten

  Klik op onderstaande link voor een actueel overzicht van onze tarieven.

  Prijslijst ZZWD 2023

  Prijslijst ZZWD 2024

  Privacyverklaring ZZWD

  Wij verwerken persoonlijke en mogelijk zorg/medische gegevens van onze klanten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

  Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantondersteuning via T: 088-9684096, via E: klantondersteuning@zzwd.nl of via het contactformulier op deze site.

  Wachtlijst

  Kijk hier voor meer informatie over de wachtlijst bij ZZWD

  ZZWD Algemeen

  Zorgcentra Zuidwest-Drenthe is ontstaan op 1 januari 1997 uit een fusie van drie verzorgingshuizen: De Molenhof in Havelte, De Priensenije in Ruinen en De Weyert in Dwingeloo. In 2005 is de stichting begonnen met thuiszorg in de aanleunwoningen van de verzorgingshuizen en  het Jan Thijs Seinenhof in Diever.
  Naast de zorg in de locaties en de thuiszorg staat ZZWD goed bekend om de verschillende activiteiten,  en niet in het minst om haar Maaltijdservice Thuis.

  In het voorjaar van 2014 veranderde de naam van de stichting in Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe, of kortweg ZZWD.
  De term “zorgcentra” sloot niet meer aan bij het brede pakket diensten en zorg dat de organisatie tegenwoordig levert. De naamswijziging laat de veelgebruikte werknaam ZZWD intact, ZZWD is nu de naam waaronder de organisatie zich presenteert. De thuiszorg van ZZWD gebruikt de naam Thuiszorg Zuidwest-Drenthe.

  ZZWD is een kleinschalig opgezette organisatie. De dienstverlening en zorg vinden plaats in en vanuit drie woonzorglocaties en zes thuiszorgsteunpunten in verschillende dorpen in de regio Zuidwest-Drenthe. Op twee extramurale locaties (Koekange en Diever) wordt dagbesteding georganiseerd. ZZWD werkt samen met andere zorgaanbieders, maar draagt vanuit een zelfstandige positie bij aan de keuzemogelijkheden voor cliënten. De stichting heeft een algemene signatuur, maar in de drie verzorgingshuizen is geestelijke verzorging beschikbaar.

  ZZWD is maatschappelijke sterk ingebed in het werkgebied. Er is een grote wederzijdse betrokkenheid tussen de lokale gemeenschappen en de locaties in de dorpen. De ongeveer 400 vrijwilligers getuigen hiervan. Daarnaast zijn er ca. 400 medewerkers aan de organisatie verbonden, waarmee ZZWD tot de grotere werkgevers in de regio behoort.

  Visie

  Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is, blijft men veelal aangewezen op een verzorgings- of verpleeghuis. ZZWD realiseert in beide situaties een fijne (oude) dag voor onze cliënten doormiddel van kwalitatief goede, veilige en persoonsgerichte zorg en welzijn en werkt met medewerkers die intrinsiek gemotiveerd en betrokken zijn. Ruimte voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei heeft ZZWD hierbij hoog in het vaandel. De nabijheid, het brede pallet aan diensten voor de inwoners van de dorpen en de groen gelegen intramurale locaties in Zuidwest-Drenthe maken ZZWD uniek.

  Missie

  Het uitgangspunt is de wens van ouderen om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning en zorg die aansluit op hun persoonlijke behoeften. Wij zien het als onze maatschappelijke opgave om dé vertrouwde partner te zijn voor de ouder wordende inwoners van de dorpen in Zuidwest-Drenthe waarin wij gehuisvest zijn. ZZWD is voor hen een bekende en betrouwbare aanbieder van een breed palet aan zorg en welzijn.

  Daarom leveren wij veilige en cliëntgerichte zorg waarbij het welzijn van de cliënt leidend is. Wij werken professioneel en in verbinding met elkaar, samen met de (sociale) omgeving en professionals uit het netwerk. Hierbij stimuleren wij onze medewerkers om zich zowel persoonlijk, als professioneel te ontwikkelen. Ons doel is om met tevreden medewerkers onze cliënten veilige zorg en een fijne dag te geven, in een groene omgeving die voor hen vertrouwd is. Inzet van duurzame technologie kan hierbij ondersteunend werken en wij staan open voor vernieuwende ideeën en werkwijzen. Een gezonde bedrijfsvoering is een belangrijke randvoorwaarde voor al het voorgaande.

  Onze overtuiging

  Behoud van maximale eigen regie voedt het levensgeluk, ook bij het ouder worden in afnemende gezondheid. Hierbij geldt voor velen dat zij het liefst zo lang mogelijk in de vertrouwde leefomgeving van het eigen huis of dorp blijven. Dit draagt bij aan het welbevinden, wat een positieve invloed heeft op de gezondheid van mensen.

  Onze belofte

  Wij zetten ons er volledig voor in dat de oudere, zorgbehoeftige inwoners van de dorpen in Zuidwest-Drenthe in hun eigen dorp kunnen blijven wonen, zo lang zij dit willen.

  Onze waarden

  Natuurlijk dichtbij – de vanzelfsprekendheid van onze aanwezigheid en ons streven om de zorg dichtbij de cliënt te brengen, in combinatie met onze mooie locaties in de groene natuurlijke omgeving maken ons uniek.

  Verbindend – we staan in verbinding met onze cliënten. En wij gaan voor een sterke verbinding met de omgeving, de buurt, het dorp, familie, opleidingen, scholen, organisaties, overheid en het bedrijfsleven. De verbinding moet bijdragen aan onze kern ‘zorg in eigen dorp’ en aan het waarmaken van onze belofte ervoor te zorgen dat ouderen in Zuidwest-Drenthe zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen.

  Ondernemend – wij kijken proactief naar nieuwe mogelijkheden om de zorg zo dicht mogelijk bij onze cliënten te kunnen brengen. Hier nemen wij zelf het voortouw in en tonen lef als dat nodig is om de gewenste stappen te zetten. We gaan er op uit om de wereld te ontdekken en nieuwe inzichten te krijgen.

  Respectvol – deze waarde is binnen onze organisatie de basis waarop we met elkaar omgaan. Medewerkers naar elkaar en naar onze cliënten. Onder respectvol gedrag verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wordt. Dat wil zeggen: een ander de ruimte geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet. Bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft. Je hebt van daaruit eerbied voor wie de ander is en voor wat de ander doet. Als we dit samen realiseren kan eenieder zichzelf zijn, zich prettig en veilig voelen, tot zijn recht komen en het beste van zichzelf willen, kunnen en durven geven.

  Gewoon vertrouwd – als vanzelfsprekend zijn wij er voor je als dat nodig is. Dat is het gevoel dat wij bij onze cliënten en medewerkers teweegbrengen. Je weet dat het goed zit, het voelt namelijk heel vertrouwd. Je voelt je thuis, je voelt je vrij om de voor jou belangrijke zaken bespreekbaar te maken.

  Betrokken – we voelen ons van nature betrokken bij onze cliënten, medewerkers/collega’s, onze buren en omgeving. Maar ook bij de ontwikkelingen in de zorg. Dat houdt in dat wij op de hoogte zijn en blijven van wat er speelt en wat er invloed heeft op onze kern en belofte.