Medezeggenschap bij ZZWD

Medezeggenschap in de zorg voor cliënten en medewerkers is wettelijk geregeld. Ook bij ZZWD.

ZZWD zorgt ervoor

De Cliëntenraad

Het is voor zorginstellingen wettelijk verplicht een cliëntenraad te organiseren. Dit is belangrijk, omdat hiermee de medezeggenschap vanuit de cliënten is gewaarborgd. De voormalige lokale cliëntenraden van ZZWD werken dit jaar naar een locatie overstijgende cliëntenraad. De leden hebben dan allen een eigen aandachtsgebied en portefeuille en zijn van daaruit gericht op alle locaties en de thuiszorg. De cliëntenraad mag meedenken, meepraten en meebeslissen over een deel van de kwaliteit en dienstverlening van de instelling. Op een heel aantal onderwerpen heeft de cliëntenraad advies- of instemmingsrecht. Bij ZZWD denkt, praat en beslist de cliëntenraden niet alleen mee over zaken rondom een locatie, maar ook over andere diensten van ZZWD zoals Maaltijdservice Thuis en de thuiszorg.

De cliëntenraad van ZZWD, centraleclientenraad@zzwd.nl bestaat uit de heer G. Meekhof (voorzitter), mevrouw K. Hester, de heer G. Steenbergen, mevrouw T. Hendriks, mevrouw H. v.d. Vegt en mevrouw H. Tiesema-Kok.

De cliëntenraad wordt ondersteund door mevrouw I. Smit.

De Ondernemingsraad

Omdat ZZWD meer dan vijftig medewerkers in dienst heeft, is het wettelijk verplicht om als organisatie een Ondernemingsraad (OR) te hebben. Het aantal werknemers bepaalt dat de OR van ZZWD bestaat uit maximaal negen personen. De leden (zie foto) worden door de medewerkers gekozen met een  zittingstermijn van vier jaar. De OR komt twintig keer per jaar bij elkaar, waarvan een deel overleg is samen met de bestuurder. De taken en rechten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

De visie van de OR:
De OR van ZZWD streeft naar een gezonde en veilige organisatie voor iedereen. Daarbij staat het belang van de medewerker voorop, in balans met het organisatiebelang. De OR zoekt de samenwerking vanuit een kritische blik.
Het streven van de OR is om zichtbaar en laagdrempelig te zijn. De OR neemt initiatief, zoekt de verbinding, informeert en haalt informatie op bij collega’s.

De kracht van de ondernemingsraad als belangenbehartiger zit hem in weten wat er echt speelt bij medewerkers en de vertaalslag daarvan maken naar de bestuurder. Met durf, lef en deskundigheid.

or@zzwd.nl

We gaan er op uit om de wereld te ontdekken en nieuwe inzichten te krijgen.